تشویق کارکنان به یادگیری مستمر

منابع انسانی
Typography
  • TPL_TYPO_TOOL_SMALLER TPL_TYPO_TOOL_SMALL TPL_TYPO_TOOL_MEDIUM TPL_TYPO_TOOL_BIG TPL_TYPO_TOOL_BIGGER
  • TPL_TYPO_TOOL_DEFAULT TPL_TYPO_TOOL_HELVERICA TPL_TYPO_TOOL_SEGOE TPL_TYPO_TOOL_GEORGIA TPL_TYPO_TOOL_TIMES

 

کارکنان، با یادگیری چیزهای جدید، فارغ از آن که چه چیزی هستند، مهارت یادگیری را تمرین می‌کنند که این موضوع، بسیار ارزشمند است. ضمن این که، یادگیری مهارت‌های نامربوط به شغل، ممکن است در ادامه مسیر شغلی کارکنان، به کار شرکت بیاید.

فعالانه با کارکنان برای شناسایی مهارت‌هایی که برای دستیابی به اهداف سازمانی مهم هستند، مشارکت کنید. نکته آخر آن که، ارائه پاداش و قدردانی از کارکنانی که از خود برای یادگیری سریع اشتیاق و انگیزه نشان می‌دهند را فراموش نکنید.

 

منبع: اچ آر یار

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ To Stay Relevant, Your Company and Employees Must Keep Learning